Više o Union u Mostaru

Misija Vizija Ciljevi i Zadaća

Misija

Misija Visoke škole UNION U MOSTARU – Mostar, primarno se temelji na formiranju, implementaciji, evaluaciji i provjeri. Misija je stvaranje visokih kriterija praktične primjene znanja utemeljene na suvremenim znanstvenim principima. Na takav način Visoka škola UNION U MOSTARU – Mostar,  postaje prepoznatljiva suvremena visokoškolska ustanova u regiji. Prvi i osnovi koncept Misije UNION MOSTAR, temelji se na:

 1. Strukturi studijskih programa
 2. Koncepciji nastavnih planova
 3. Načinu realizacije studija I ciklusa obrazovanja.

 Prethodni čimbenici koji čine mehanizam za implementaciju Misije visoke škole usmjereni su na usvajanje kako teorijskih, tako i praktičnih znanja i vještina neophodnih za svakog studenta s ciljem opstojnosti na tržištu rada. U cilju realizacije Misije Visoke škole UNION U MOSTARU – Mostar, osnivač je osigurao sustavno djelovanje s ciljem ispunjenja osnovnih ciljeva visokog obrazovanja:

 • Koncipiranje i organiziranje nastavnih planova i programa koji su u potpunosti prilagođeni europskim standardima i usuglašeni sa zakonskim odrednicama.
 • Kontinuirani rad na usavršavanju i razvoju razina studija i nastavnih planova i programa.
 • Razvoj pozitivnog stava studenata prema učenju i praktičnoj primjeni usvojenog znanja.
 • Uspostavljanje suradnje s obrazovnim institucijama na lokalnoj razini, u regiji kao i sa zemljama na širem geografskom prostoru u cilju poboljšanja kvalitete nastavnog procesa.
 • Kontinuirano ulaganje u profesionalno usavršavanje zaposlenika.
 • Uspostavljanje dvosmjerne suradnje s pravnim gospodarskim institucijama u lokalnom i širem okruženju.
 • Uključivanje u domaće i međunarodne istraživačke projekte kao i organizacije.
 • Pokretanje zbornika radova.
 • Pokretanje i kontinuirano izdavanje časopisa u kojima će biti predstavljeni studentski radovi i rezultati istraživačkih projekata.

Iz prethodnog je evidentno da je osnovna misija Visoke škole UNION U MOSTARU – Mostar,  provođenje nastavnog procesa utemeljenog na interakciji znanstvenog i realnog (društvenog) jer se kroz primjenu znanstvene metodologije, točnije kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, ista može implementirati u praksi i time dati nemjerljiva vrijednost znanosti i društvu.
Temeljem takvih istraživanja, objedinjenih u postojeće i nove teorijske paradigme, osigurat će se kvalitetu nastavnog procesa na osnovama Bolonjskog sustava obrazovanja. Kvaliteta Misije Visoke škole UNION U MOSTARU – Mostar ogleda se kroz još jedan vrlo pragmatičan element a to je učešće studenata u vlastitom kreiranju idejnih projekata, metodologije istraživanja, sve do aplikacije samih istraživačkih tehnika. Na osnovu provedenih istraživanja i potvrđivanja postojećih teorijskih paradigmi, misija će se ostvariti finaliziranjem i implementacijom rješenja za praktičnu primjenu od strane studenata. Na takav način studenti će imati cjelokupnu sliku koja je rezultat istraživanja, verifikacije teorijske paradigme i na kraju formiranja i primjene postojećih modela, taktika i tehnika, ili nuđenjem modificiranih modela u cilju rješavanja problema i davanja doprinosa užoj i široj društvenoj zajednici.

Vizija

Visoko obrazovanje predstavlja djelatnost koja je od posebnog javnog interesa zbog čega je Vizija visoke škole UNION U MOSTARU – Mostar  je stvaranje pozitivnih znanstvenih interaktivnih principa između:
 

 1. Studenata unutar samih studijskih programa;
 2. Studenata različitih studijskih programa;
 3. Studenata istih ili sličnih studijskih programa različitih visokoškolskih ustanova;
 4. Nastavnika, suradnika i studenata.

   Na takav način, Visoka škola UNION U MOSTARU – Mostar, kao suvremena i moderna visokoobrazovna institucija, nadilazi tradicionalni model učenja i studiranja. Stvaranjem pozitivnih interaktivnih predavanja između nastavnika, suradnika i studenata kroz izvođenje i sudjelovanje u praktičnim vježbama kreira se znanstveni opus u kojem se daleko lakše prihvaćaju znanja, a čime se stvara partnerski odnos na relaciji nastavnik-suradnik-student. Dosadašnji model obrazovanja temeljio se na daleko većoj zastupljenosti teorijskih paradigmi, čak i kod onih znanstvenih i studijskih programa gdje je praktičnost i pragmatičnost ključna. Upravo iz tih razloga, s ciljem stvaranja visokoobrazovnog kadra, osposobljenog za obavljanje odgovornih poslova, vizija Visoke škole UNION U MOSTARU – Mostar je da primjenom znanja i iskustava renomiranih i eminentnih profesora i praktičara modificira takav model. Posebnost u viziji Visoke škole UNION U MOSTARU – Mostar, ogleda se u suradnji sa javnim, državnim i privatnim institucijama kao partnerima, gdje će se rezultati aplikativnih istraživanja moći koristiti i tako pružiti mogućnosti poboljšanja interaktivnih odnosa, ali i koristi široj društvenoj zajednici. Suvremeni globalni tokovi kretanja sigurnosnih, edukativno rehabilitacijskih, ekonomskih, pravnih i drugih pojava zahtijevaju kontinuirano praćenje i modificiranje postojećih, kao i stvaranje novih rješenja. S toga, vizija Visoke škole UNION U MOSTARU – Mostar, ne prestaje, niti se ograničava  samo na nastavni proces temeljen na teorijskoj paradigmi, aplikativnim istraživanjima i praktičnoj implementaciji, već i na praćenju suvremenih dostignuća unutar znanstvenih polja. Ovakva vizija bitna je jer omogućava:
 

 1. Kontinuiranu izobrazbu nastavnog kadra u suvremenim trendovima unutar određene znanstvene oblasti i polja;
 2. Prenošenje znanja studentima o suvremenim tehnikama, kao i drugim bitnim dostignućima;
 3. Prilagođavanje i modificiranje postojećih modela putem kojih će se poboljšati kvalitetu života šire društvene zajednice.

Ciljevi osnivanja, i djelovanja Visoke škole UNION U MOSTARU – Mostar,  temelje se na nekoliko ključnih postulata:
 

 1. zakonskim,
 2. znanstvenim i
 3. društvenim.

  Suvremeni sustav obrazovanja u Europi i svijetu postavio je obvezu svim zemljama i njihovim visokoobrazovnim institucijama na visoke standarde u obrazovanju stručnjaka i metoda koje se imaju primjenjivati. Takvi standardi nadilaze tradicionalne metode učenja, nastavnog procesa i odnosa na relaciji nastavnik-student. Sva tri postulata, postavljena u okviru nastavnog procesa koje će osoblje visoke škole UNION MOSTAR implementirati, kao društveno i znanstveno odgovorna institucija, ispunjaju se u svojoj međusobnoj vezi putem ukupnog poslovnog sustava visoke škole i to:
 

 1. Inoviranje, razvoj i prenošenje znanja kroz proces najsuvremenijeg obrazovanja i znanstvenog rada u skladu s europskim i svjetskim kriterijima visokog obrazovanja.
 2. Suvremenim nastavnim planovima i programima, koji daju studentima mogućnost izbora između ponuđenih opcija studiranja.
 3. Stvaranje nove generacije visokoobrazovnih ljudi kao značajan doprinos razvoju cjelokupnog društva.
 4. Obrazovanje kadrova koji će po završetku studija biti visoko konkurentni i traženi na globalnom tržištu radne snage, omogućavajući na taj način svakom od njih da kroz visoke rezultate svog budućeg rada omogući sebi i svojoj obitelji visoki standard života.
 5. Stvaranje visokoobrazovnih kadrova sposobnih da odmah po završetku studija implementiraju svoje znanje u znanstveno-tehnološki razvoj zemlje i značajno doprinesu razvoju gospodarstva i društva.
 6. Prenošenje akademskog duha, kreativnosti i inventivnosti na studente.
 7. Poticanje razvijanja samostalnosti i samopouzdanja kod studenata u vlastito znanje, svjesnosti svojih kvaliteta, kao i načina predstavljanja sebe.
 8. Jačanje postojećih i uspostavljanje novih veza s drugim akademskim, gospodarskim i društvenim institucijama u zemlji i inozemstvu.
 9. Njegovanje visokih akademskih vrijednosti, kao što su integritet, kolektivni duh, sloboda mišljenja, odgovornost, tolerancija, objektivnost, visoka zahtjevnost.
 10. Pružanje stručnih i praktičnih znanja primjenjivih u praksi, koji odgovaraju novim zahtjevima lokalne, nacionalne i internacionalne zajednice.
 11. Permanentno implementiranje visokih internacionalnih metoda u izvođenju nastave radi školovanja kadrova koji će se lako uklopiti u globalno društvo.
 12. Osiguranje visoke mobilnosti nastavnog kadra i studenata.
 13. Primjenjivanje najsuvremenijih tehnoloških sredstava u izvođenju nastavnog procesa radi poticanja spoznajnih procesa kod studenata.
 14. U svim oblastima rada sa studentima primjenjivati sustav osiguranja kvaliteta.
 15. Poticanje efikasnosti studiranja.
 16. Održavanje stalnog kontakta sa studentima, s ciljem odgovora na njihove sugestije i zahtjeve.
 17. Održavanje najvišeg standarda i najviše reputacije utemeljenih na ključnim vrijednostima koje gajimo pri pružanju obrazovnih i profesionalnih usluga.

Rezultati provedenih istraživanja, kako kod nas tako i svijetu, pokazuju da visoko obrazovanje ima veoma značajnu, vitalnu ulogu u formiranju znanja individue zasnovanu na razvoju gospodarstva i demokratskog društva. Društvena opravdanost osnivanja Visoke škole UNION U MOSTARU – Mostar, temelji se upravo na prepoznavanju prioriteta u vlastitom djelovanju sukladno suvremenim i modernim znanstvenim principima, ponašajući se odgovorno prema:
 

 1. studentima i njihovim potrebama i mogućnostima,
 2. društvenoj zajednici,
 3. istim ili sličnim institucijama,
 4. gospodarskim i drugim tijelima,
 5. nadležnim ministarstvima obrazovanja županije/kantona i entiteta.

 
   Osnovni zadaci Visoke škole UNION U MOSTARU – Mostar,  osigurat će prethodno postavljene principe na sljedeći način:
 

 1. prenošenjem znanstvenih i stručnih znanja;
 2. razvijanjem i unapređenjem znanosti;
 3. osiguranjem znanstvenog i stručnog podmlatka;
 4. pružanjem mogućnosti pojedincima da pod jednakim uvjetima steknu visoko obrazovanje i da se obrazuju tijekom čitavog života;
 5. pružanje doprinosa za stvaranje pretpostavki za izgradnju društva znanja;
 6. zadovoljenje potreba korisnika.

 
   Sposobnost društva da proizvodi, selektira, prilagođava, komercijalizira i koristi znanje, pokazuje se kao kritični čimbenik za održivi ekonomski rast i poboljšanje životnog standarda. U tom smislu, odgovornost visokog obrazovanja u razvoju prethodnih zadaća, koje je Visoka škola UNION U MOSTARU – Mostar,  prihvatila i koje implementira veća je nego ikada ranije. Ljudski resursi svake visokoškolske ustanove, pa time i Visoke škole UNION U MOSTARU – Mostar su glavna vrijednost, od koje ovise svi znanstveni i društveni pravci djelovanja. Znanje danas postaje najvažniji resurs, a obrazovanje i osposobljavanje jedna od najvažnijih djelatnosti za oblikovanje društva i gospodarstva. Ulazak u obrazovni sustav nove generacije učenika i studenata koji su svoj profil učenja oblikovali uz informatičku plimu i ubrzani razvoj tehnologije, zahtjeva nove pristupe učenju i procesu obrazovanja koje je Visoka škola UNION U MOSTARU – Mostar prepoznalo kao alat i svoje mu djelovanje prilagodilo.U društvu koje je relativno, čiji društveno politički i gospodarski procesi se brzo transformiraju, znanje postaje vrijednost koja zahtjeva nove oblike mijenjanja i prepoznavanja, a time i prilagođavanja.