Studijski smjer Poslovne ekonomije 180 odnosno 240 ECTS

 Uvjeti upisa na studij i prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija
 
   Uvjeti za upis na I ciklus studijskog programa Ekonomske studije određeno je odredbama Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ/K. Pravo na status studenta i upis na visokoobrazovnu ustanovu imaju sve osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu u BiH, kao i osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu u inozemstvu. Učenici koji su srednju školu završili u inozemstvu podnose visokoobrazovnoj ustanovi obrazovne isprave i rješenje o ekvivalenciji, odnosno nostrifikaciji, a ako je postupak u tijeku dostavljaju dokaz o podnesenom zahtjevu. Visoka škola UNION U MOSTARU _ Mostar će osigurati pristup studiju stranim državljanima i osobama bez državljanstva sukladno načelima europskog sustava visokog obrazovanja, osiguravajući studij pod istim uvjetima kao i državljanima BiH. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju kandidati državljani BiH i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan BiH, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.  Pravo sudjelovanja na natječaju imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općih obrazovnih predmeta u gimnaziji ili srodnoj školi.  Studentima drugih visokoškolskih ustanova može se omogućiti prelazak na ovaj studijski program pod uvjetima i postupkom propisanim internim aktima visoke škole, sukladno Zakonu.
 
   Stručno zvanje koje se stječe po završetku studija
 
  Završetkom prvog ciklusa studijskog programa Ekonomske studije, studijski smjer: Poslovna ekonomija student stiče akademsku titulu:
 
 
  1. PRVOSTUPNIK (BACHELOR) POSLOVNE EKONOMIJE – 180 ECTS
  2. PRVOSTUPNIK (BACHELOR) POSLOVNE EKONOMIJE – 240 ECTS